PAIEŠKA:     
 
logo
 
UAB “DRUSKININKŲ VANDENYS” VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
Priedas Nr.3

PATVIRTINTA
UAB „Druskininkų vandenys" direktoriaus
2018 m. spalio mėn. 10 d. Įsakymu Nr. 19


UAB "DRUSKININKŲ VANDENYS"
VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Druskininkų vandenys" (toliau - Bendrovė) vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja Bendrovės vykdomą vaizdo stebėjimą, nustato vaizdo stebėjimo tikslus ir priemones, vaizdo įrašų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, vaizdo įrašų saugojimo terminus, kokiose vietose vaizdas stebimas, kas ir kokiais tikslais gali susipažinti su vaizdo stebėjimo duomenimis, numatant, kokie asmenys turi įgaliojimus tvarkyti vaizdo įrašų duomenis, kaip šie įrašai sunaikinami, taip užtikrinant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.
2. Vykdant vaizdo stebėjimą, vadovaujamasi Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
3. Duomenų valdytojas - UAB „Druskininkų vandenys" (į.k. 301500997, M. K. Čiurlionio g. 115, Druskininkai).

II SKYRIUS
SĄVOKOS

4. Duomenų subjektas - asmuo, kuriam priklauso Taisyklėse nurodytais tikslais tvarkomi asmens duomenys.
5. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
6. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
7. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
8. Duomenų valdytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Duomenų valdytojas yra Bendrovė.
9. Reglamentas - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679;
10. Vaizdo stebėjimas - vaizdo duomenų, susijusiu su fiziniu asmeniu, tvarkymas, naudojant automatizuotas vaizdo stebėjimo priemones, nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi lakmenoje.
11. Vaizdo įrašai - vaizdo stebėjimo įrenginiais užfiksuoti ir vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose išsaugoti vaizdo duomenys.


III SKYRIUS
VAIZDO STEBĖJIMO APIMTIS IR TIKSLAS

12. Vaizdo stebėjimo metu renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina atsižvelgiant į Taisyklių 13 punkte nustatytą tikslą.
13. Vaizdo stebėjimo sistemų Bendrovės teritorijoje ir patalpose įrengimo tikslai yra Bendrovės ir jos darbuotojų turto apsauga, gamybinių patalpų gamybos proceso stebėjimas ir avarinių situacijų prevencija, klientų aptarnavimo patalpose konfliktinių situacijų prevencija.
14. Vaizdo stebėjimo sistema susideda iš vaizdo stebėjimo kamerų, atvaizdavimo ir įrašų laikino saugojimo (archyvavimo) įrenginio (kompiuterio).
15. Vaizdo kamerų veikimo laikas, stebima teritorija ir kiti su vaizdo stebėjimu susiję techniniai klausimai reglamentuojami Bendrovės vadovo įsakymu.
16. Asmenys, atsakingi už vaizdo duomenų tvarkymą Bendrovėje paskiriami Bendrovės vadovo įsakymu.
17. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuoti vaizdo duomenys skaitmeniniu būdu įrašomi ir peržiūrimi.

IV SKYRIUS
DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

18. Bendrovė, stebėdama vaizdą, automatiniu būdu tvarko Bendrovės darbuotojų, dirbančių stebimose patalpose, vaizdo duomenis. Vaizdo duomenys gaunami iš vaizdo stebėjimo kamerų.
19. Bendrovė privalo užtikrinti, kad prieš patekdami į patalpas ar teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, duomenų subjektai būtų aiškiai ir tinkamai informuojami, pateikiant tokį tekstą:
„UAB „Druskininkų vandenys" teritorija, siekiant asmenų ir turto saugumo užtikrinimo, stebima vaizdo kameromis. Asmens duomenis tvarko UAB „Druskininkų vandenys". Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenis atvykę į Bendrovę adresu M. K. Čiurlionio g. 115, Druskininkai arba el.pašto adresu info@drusvand.lt. Daugiau informacijos apie tai, kaip Bendrovėje tvarkomi Jūsų asmens duomenys, galite rasti interneto svetainėje www.drusvand.lt".
20. Vaizdo įrašų duomenis tvarko, o kai vaizdo įrašinėjimas atliekamas realiu laiku, vykdant fizinę objektų apsaugą, vaizdą stebi Bendrovės vadovo įsakymu paskirti darbuotojai.
21. Išnešti vaizdo įrašų originalus iš patalpų, kuriose jie buvo padaryti, daryti vaizdo įrašų kopijas leidžiama tik Bendrovės Taisyklių ar galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Vaizdo duomenis tvarko Bendrovės vadovo įsakymu paskirtas asmuo.
23. Bendrovės darbuotojai, pastebėję vaizdo stebėjimo sistemos darbo sutrikimus, privalo nedelsdami informuoti Bendrovės vadovą arba Bendrovės vadovo įgaliotą asmenį.
24. Vaizdo duomenis, suėjus terminui, sunaikina Bendrovės vadovo įsakymu įgaliotas asmuo.
25. Vaizdo kamerų išdėstymas, jų kiekiai, stebėjimo laukai ir darbo režimai nustatomi ir tvirtinami Bendrovės vadovo įsakymu.
26. Vaizdo stebėjimo sistema turi būti visada įjungta ir darbinga.
27. Draudžiama sustabdyti vaizdo įrašinėjimą, keisti nustatymų parametrus, stebėjimo teritoriją ar kitaip nukrypti nuo šių Taisyklių ar Bendrovės vadovo įsakymo, reglamentuojančio vaizdo stebėjimą.
28. Neleidžiama pašaliniams žmonėms stebėti kamerų vaizdus ar atlikti jų valdymą. Susipažinti su vaizdo įrašais gali tik Bendrovės vadovo įsakymu įgalioti Bendrovės darbuotojai, jei galiojantys teisės aktai nenumato kitaip.
29. Draudžiama platinti informaciją, gautą vykdant vaizdo stebėjimą, jei tai nesusiję su tiesioginiu pareigų vykdymu ar nusikalstamo įvykio tyrimu.
30. Techninę priežiūrą atlikti įgalioti darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys privalo kontroliuoti vaizdo stebėjimo sistemos darbą ir nedelsiant imtis priemonių gedimų šalinimui ir jų prevencijai, pastebėjus vaizdo sistemos darbo sutrikimus - informuoti Bendrovės vadovą arba Bendrovės vadovo įgaliotus darbuotojus.
31. Leidžiama stebėti vaizdo stebėjimo kamerų įrašus tiek, kiek tai susiję su pareigų vykdymu, užtikrinant kokybišką sistemos darbą.
32. Darbuotojai gali atlikti profilaktinius darbus, susijusius su daliniu sistemos darbingumo sustabdymu, gavę leidimą iš padalinio vadovo, kurio darbuotojai atlieka vaizdo stebėjimą. Ilgesni, nei darbo dienai, vaizdo stebėjimo sistemos sudedamųjų dalių išjungimai derinami su atsakingu už bendrovės padalinio turto apsaugą darbuotoju.
33. Gavus pranešimą apie gedimą, būtina nedelsiant imtis priemonių jo nustatymui ir pašalinimui.
34. Jei nėra galimybės operatyviai pašalinti gedimą, būtina nedelsiant informuoti padalinio, kurio darbuotojai atlieka vaizdo stebėjimą, vadovą. Apie tolesnę gedimo pašalinimo eigą sprendimą priima atsakingas už techninę priežiūrą asmuo arba techninę priežiūrą vykdančio padalinio viršininkas.
35. Tokie techninės apžiūros darbai, kaip vaizdo kamerų gaubtų valymas, vaizdo stebėjimo įrenginių išorinė apžiūra, atliekami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus. Stebimo ir įrašyto vaizdo kokybė (fokusavimas, spalvų gama, kontrastas, pašaliniai signalai, vaizdo stabilumas ir kita) tikrinami kartą per mėnesį.

V SKYRIUS
VAIZDO DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR TEIKIMAS
36. Vaizdo įrašai saugojami 30 dienų nuo jų užfiksavimo dienos, o po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai yra pagrindo manyti, kad vaizdo įrašuose užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).
37. Jeigu vaizdo įrašų duomenus naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugojami tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
38. Vaizdo duomenys gali būti teikiami ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių ar baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų numatytais atvejais.
39. Jeigu vaizdo įrašas turi būti išsaugotas ilgesnį, nei šių Taisyklių 36 punkte nurodytą laikotarpį, išsaugojimu suinteresuotas asmuo (pavyzdžiui, asmuo, atliekantis ikiteisminį tyrimą) pateikia Bendrovei raštišką prašymą, kuriame turi būti nurodyta, kokį vaizdo įrašą (nurodant datą ir laiką), kokiam laikotarpiui ir dėl kokių priežasčių prašoma išsaugoti. Sprendimą išsaugoti ar neišsaugoti vaizdo įrašą ilgesniam laikotarpiui priima Bendrovės įgaliotas darbuotojas, kuris paveda Bendrovės įgaliotam asmeniui išsaugoti įrašą.
40. Vaizdo įrašas yra sunaikinamas, kai tik išnyksta priežastys, dėl kurių jo sunaikinimas buvo atidėtas. Jeigu vaizdo duomenų įrašas reikalingas tyrimui, ši informacija gali būti ištrinta tik subjekto, kuris, turėdamas tam teisę paprašė ją saugoti, nurodymu ar pasibaigus nustatytam terminui.

VI SKYRIUS
TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
41. Bendrovė taiko atitinkamas technines ar organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
42. Duomenų saugumui užtikrinti, Bendrovės vadovo įsakymu gali būti paskiriamas vaizdo duomenų tvarkytojas. Bendrovė turi pareigą pasirinkti tik tokį duomenų tvarkytoją, kuris garantuotų reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų saugumo priemones ir užtikrintų, kad tokių priemonių būtų laikomasi bei sudaryti sutartis su duomenų tvarkytojais.
43. Bendrovės darbuotojai, turintys prieigos teisę prie vaizdo duomenų, pastebėję vaizdo duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius sukelti ar sukeliančius grėsmę asmens duomenų saugumui) turi informuoti Bendrovės vadovą arba Bendrovės vadovo įsakymu paskirtą darbuotoją.
44. Įvertinus vaizdo duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius, kiekvienu konkrečiu atveju vadovas priima sprendimus dėl priemonių, reikiamų vaizdo duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti.
45. Bendrovės darbuotojai apie vaizdo stebėjimą darbo vietoje, Bendrovės patalpose ar teritorijoje, kurioje dirba, turi būti informuojami pasirašytinai prieš pradedant vykdyti vaizdo stebėjimą arba pirmąją darbuotojo darbo dieną, arba pirmąją darbo dieną po darbuotojo atostogų, nedarbingumo laikotarpio ar pan., jei vaizdo stebėjimas buvo pradėtas vykdyti šiuo laikotarpiu.
46. Vaizdo įrašų kopijas leidžiama daryti tik Taisyklėse arba galiojančiuose teisės aktuose numatytais atvejais ir tik darbuotojams, turintiems tam įgaliojimus, paskirtus Bendrovės vadovo įsakymu.
47. Prieigos teisės ir įgaliojimai tvarkyti vaizdo duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami Bendrovės vadovo įsakymu.
48. Prieigos teisės prie vaizdo duomenų naikinamos pasibaigus Bendrovės ir jos darbuotojo darbo santykiams, pasikeitus darbo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie vaizdo duomenų nereikalinga, taip pat nutraukus asmens duomenų tvarkymo sutartį, sudarytą su asmens duomenų tvarkytoju, ar šiai sutarčiai nustojus galioti.

VII SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

49. Duomenų subjektas turi šias teises:
49.1. žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
49.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
49.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
49.4. reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų.
50. Duomenų subjektas, pateikęs Bendrovei ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinį įrašų saugojimo laikotarpį.
51. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl vaizdo duomenų, susijusių su juo, tvarkymo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos privalo atsakyti, ar su juo susiję vaizdi duomenys yra saugomi, ir, jei saugomi, Bendrovė vaizdo duomenis įrašo ir pateikia saugioje duomenų laikmenoje (CD, DVD, kt.) arba sudaro galimybę Bendrovės patalpose peržiūrėti vaizdo įrašą.
52. Bendrovės tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys vieną kartą per kalendorinius metus duomenų subjektui teikiami neatlygintinai. Antrą kartą per kalendorinius metus duomenų subjektui teikiant asmens duomenis, vaizdo įrašą, duomenų subjektas informuojamas apie nustatytą atlyginimo dydį (pavyzdžiui, už CD, DVD ar kitos laikmenos, kurioje yra vaizdo įrašo kopija, gavimą), duomenų teikimo apmokėjimo tvarką. Teikiant duomenis atlygintinai, vadovaujamasi principu, kad atlyginimo dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų.
53. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į Bendrovę, Bendrovė nedelsdama privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių ryšių priemonėmis, nedelsdama ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
54. Duomenų subjektui teikiant Bendrovės tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis, Bendrovė užtikrina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, kad iš pateiktų duomenų nebūtų galima identifikuoti kitų duomenų subjektų.
55. Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis, užtikrinama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą, t.y. duomenų subjektui susipažįstant su vaizdo įrašu, jeigu vaizdo įraše matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą (pavyzdžiui, transporto priemonės valstybinis numeris), šie vaizdai turi būti retušuoti ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.
56. Gavus duomenų subjekto prašymą susipažinti su savo vaizdo duomenimis, informacija, ar su juo susiję vaizdo duomenys yra tvarkomi, ir duomenų subjekto prašomi duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašumu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.
57. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į Bendrovę, Bendrovė nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, neatlygintinai patikrina duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir nedelsdamas sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Bendrovė, duomenų subjekto prašymu sustabdžiusi duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo tol, kol jie bus sunaikinti (duomenų subjekto prašymu ar pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:
57.1. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
57.2. Jei duomenų subjektas tiesiogiai ar per įglaiotą atstovą duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;
57.3. Jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.
58. Bendrovė nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša duomenų subjektui ar jo įgaliotam atstovui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą duomenų subjekto asmens duomenų sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
59. Duomenų subjekto asmens duomenys naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto ar jo įgalioto atstovo prašymą.
60. Dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo duomenų subjektai turi teisę kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

61. Visi šiose Taisyklėse nurodyti ir (ar) Bendrovės vadovo įsakymu paskirti darbuotojai, turintys teisę prieiti prie vaizdo duomenų, susijusių su fiziniais amsneimis ir juos tvarkyti, už neteisėtus, šioms Taisyklėms prieštaraujančius veiksmus atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.
62. Už tinkamo ir teisėto asmens duomenų tvarkymo kontrolę Bendrovėje atsakingas Bendrovės vadovo įsakymu paskirtas darbuotojas.
63. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti vaizdo duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis šių Taisyklių, pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Reglamente ir šiose Taisyklėse.
64. Šios Taisyklės peržiūrimos ir, esant poreikiui, atnaujinamos ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus kalendorinius metus.
65. Vaizdo stebėjimo apimtis keičiama tik pakeitus Taisykles.
66. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Taisyklėmis bei jų pakeitimais supažindinami pasirašytinai ar kitu būdu, neabejotinai įrodančiu informavimo faktą. Priėmus naują darbuotoją, jis su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną. Už supažindinimą su Taisyklėmis atsakingas Bendrovės vadovo įsakymu paskirtas asmuo.

 

 
Sprendimas: LITS, TVS: JustPageIT.