PAIEŠKA:     
 
logo
 
Prisijungimo tvarka

      

PRISIJUNGIMO PRIE VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ

T V A R K O S   A P R A Š A S

 

 

 

1.Statytojas, norintis susipažinti su galimybėmis dėl statinio prijungimo prie centralizuotų vandentiekio ar nuotekų tinklų, kreipiasi į UAB „Druskininkų vandenys“ vandentiekio ar nuotekų ūkio inžinierių (tel.8 313 51248) arba į direktoriaus pavaduotoją eksploatacijai (tel.52916)


2.Statytojas, norintis statinį prijungti prie centralizuotų vandentiekio ar nuotekų tinklų turėtų:
2.1. Kreiptis į UAB “Druskininkų vandenys” M.K.Čiurlionio 115, Druskininkai ir gauti prisijungimo sąlygas, užpildžius prašymo- paraiškos formą prisijungimo sąlygoms gauti. Prašymą- paraišką galima gauti čia.

2.2.Gavus prisijungimo sąlygas, kreiptis į projektuotojus ir paruošti supaprastintą projektą pagal techninių sąlygų reikalavimus, ir jį suderinti.

2.3. Su nustatyta tvarka suderinta projektine dokumentacija kreipiasi į Druskininkų savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrių statybą leidžiančių dokumentų gavimui, o į ūkio skyrių– leidimo žemės kasinėjimo darbams atlikti.
2.4. Rangos ar ūkio būdu stato vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaudamasis suderintu techniniu projektu.
2.5. Statybos metu bendrovės atstovai iškviečiami:
· prieš atkasant veikiančius vandentiekio ir nuotekų tinklus,
· iškastoje tranšėjoje paklojus vamzdynus,
· vandentiekio ir nuotekų vamzdyno hidraulinio bandymo priėmimui,
· vandens apskaitos mazgo pridavimui.

2.6. Iki tinklų užpylimo gruntu tinklų statybos vykdytojas privalo iškviesti matininką geodezininką matavimams atlikti, kurie reikalingi vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinėms nuotraukoms atlikti.
2.7.Be to bendrovės atstovai iškviečiami dėl vandentiekio įvado, nuotekų išvado ir vandens apskaitos mazgo pripažinimo tinkamais eksploatuoti. Bendrovės atstovai, įvertinę statinio bei statybos darbų kokybę, pasirašo tinkamumo eksploatuoti pažymoje.

2.8. Užbaigus vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus, statytojas atvyksta į UAB „Druskininkų vandenys“ sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarties.

 

3. Vandens ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui Juridinio asmens atstovas turi pateikti:

-prašymą sudaryti sutartį;

- pažymą apie vandentiekio ir ūkio nuotekų sistemų tinkamumą eksploatacijai;

- įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;

- patalpų nuosavybės dokumento kopiją arba patalpų nuomos ar panaudos sutarties kopiją;

 - vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo ne pats juridinio asmens vadovas);

  - apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su ankstesniu savininku laisvos formos aktą (kai patalpos perimtos iš kito abonento);

 

4. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui privataus gyvenamojo namo savininkas turi pateikti:

     - prašymą sudaryti sutartį

    - pažymą apie vandentiekio ir ūkio nuotekų sistemų tinkamumą eksploatacijai;

     - asmens tapatybę liudijantį dokumentą;

- patalpų nuosavybės dokumentą.

 

5.Primename, kad pagal patvirtintas Vandentvarkos ūkio naudojimo taisykles savavališku prijungimu prie vandentiekio ar nuotekų tinklo dar yra laikomi šie atvejai:

  • Prijungimas be TIEKĖJO leidimo ar priežiūros;

  • Prijungimas turint TIEKĖJO leidimą ir jam kontroliuojant, bet nustatyta tvarka negavus reikiamos TIEKĖJO pažymos;

  • Savavališkai nuimtas ar pakeistas įvadinis vandens skaitiklis;

  • Savavališkai rekonstruotas arba perkeltas į kitą vietą vandens apskaitos mazgas.

 

6.Nustačius savavališko prijungimo faktą, suvartoto vandens ir pašalintų nuotekų kiekis nuo prijungimo iki akto surašymo dienos skaičiuojamas atsižvelgiant į prijungto vandentiekio skersmenį, skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 3 metrų per sekundę greičiu 24 val. per parą.

 

7.Savavališkai prijungus objektą prie nuotekų tinklo, kai nėra vandentiekio, o ABONENTAS naudoja vandenį iš kitų šaltinių, šalinamų nuotekų kiekis skaičiuojamas atsižvelgiant į išleistuvo skersmenį, skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 1,5 metro per sekundę greičiu 24 val. per parą, esant 0,8 vamzdžio skersmens užpildymui.

 

8.Jeigu neįmanoma nustatyti tikslios savavališko prijungimo datos, vandens ir nuotekų kiekis taip skaičiuojamas visą mėnesį.

 

9. Siekiant apsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus nuo pažeidimo, nustatoma jų apsaugos zona po 5 m į abi puses nuo vamzdynų ašies.

 

10. D r a u d ž i a m a :

· atlikti bet kokius atjungimus ar prijungimus veikiančiuose vandentiekio ir nuotekų tinkluose be UAB „Druskininkų vandenys“ atstovų;
· prijungti prie buities nuotekų tinklų lietaus ir drenažo nuotekas; 
· prijungti privatų vandentiekį prie centralizuoto vandentiekio tinklų;
· naudotis vandentiekio ir nuotekų tinklais, nesudarius sutarties su UAB „Druskininkų vandenys“.

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (AR) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ STATYBOS TVARKOS APRAŠAS (PDF)

 

 
Sprendimas: LITS, TVS: JustPageIT.