PAIEŠKA:     
 
logo
 
Viešųjų pirkimų taisyklės

PATVIRTINTA

UAB "Druskininkų vandenys" valdybos

2010m. balandžio mėn. 07 d.

protokolas Nr 02

                                                                                                                                                            

 

UAB „DRUSKININKŲ VANDENYS“ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

    1. UAB “Druskininkų vandenys“ supaprastintų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vandentvarkos srityje veikiančios perkančiosios organizacijos UAB “Druskininkų vandenys“ (toliau – Bendrovė) prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimą, vykdymą, pirkimų vykdytojų funkcijas ir atsakomybę.

     2. Šiose Taisyklėse reglamentuojami pirkimai (toliau – supaprastinti pirkimai):

     2.1. Kai pirkimo vertė yra mažesnė už tarptautinio pirkimo vertės ribas, kurias nustato ir tikslina Europos Komisija remdamasi 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direkyyva 2004|17|EB. Informacija apie tai skelbiama “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai” ir “Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje”;

     2.2. Viešųjų  pirkimų įstatymu  2 priedėlyje nurodytų paslaugų pirkimai neatsižvelgiant į pirkimo vertę;

     2.3. Jei visa pirkimo vertė yra didesnė už tarptautinio pirkimo vertės ribą, perkant atskiras pirkimo dalis, kurių:

    2.3.1. kiekvienos vertė yra mažesnė kaip 276 224 Lt (80 000 EUR) paslaugas ar panašias prekes, 3 452 800 Lt (1 000 000 EUR) – perkant darbus.

     2.3.2. bendra tokių pirkimo dalių vertė yra ne didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės.

     3. Šiose Taisyklėse pirkimų vertė nurodyta be pridėtinės vertės mokesčio. Numatomo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo vertė apskaičiuojama vadovaujantis 2005 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. X-471 (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 9 straipsnio nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Viešųjų pirkimų tarnyba) direktoriaus 2006 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1S-7 patvirtinta Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika.

     4. Šias taisykles privalo žinoti:

     4.1. Bendrovės struktūrinių dalinių vadovai ir jų pavaduotojai;

     4.2. Bendrovės Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas, sekretorius ir nariai;

     4.3. pirkimo organizatoriai.

     5. Šios Taisyklės netaikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais.

     6. Šios Taisyklės yra viešas dokumentas, su kuriuo gali susipažinti visi to pageidaujantys asmenys Bendrovės nustatyta tvarka.

     7. Pagrindinės Taisyklių sąvokos:

     7.1. pirkimų vykdytojai – Bendrovės Viešųjų pirkimų komisija ir pirkimų organizatoriai.

     7.2. Viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija) – pirkimams organizuoti ir vykdyti sudaryta komisija, veikianti pagal Bendrovės direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo reglamentą;

     7.3. pirkimo organizatorius – nepriekaištingos reputacijos nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą pasirašęs Bendrovės direktoriaus įsakymu paskirtas struktūrinio padalinio vadovas arba jo įgaliotas darbuotojas, vykdantis pirkimą pats arba per komisiją. Viename Bendrovės struktūriniame dalinyje gali būti keli pirkimų organizatoriai.

       8. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.

       9. Atliekant supaprastinto pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją turi būti laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei siekiama pirkimo tikslo – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią  įsigyti Bendrovei reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

      10. Supaprastintus pirkimus atlieka Bendrovės direktoriaus įsakymu sudaryta Viešųjų pirkimų komisija, o tuo atveju, kai pirkimas bus vykdomas supaprastintų neskelbiamų derybų arba tiekėjų apklausos būdu, pirkimą gali atlikti Bendrovės direktoriaus įsakymu paskirti pirkimų vykdytojai  (organizatoriai). Sprendimą, kam bus pavesta atlikti konkretų viešąjį pirkimą priima Bendrovės direktorius.

       11. Pirkimų vykdytojai, siekdami kuo naudingesnių Bendrovei pasiūlymų ir racionalaus pirkimui skirtų lėšų panaudojimo, turi skatinti tiekėjų konkurenciją.

 

II. PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

      12. Pirkimų komisija su padalinių vadovais  metų pradžioje parengia pirkimų planą ir teikia jį tvirtinti Bendrovės direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui. Bendrovė turi teisę atlikti ir neplaninius pirkimus.

      13. Pirkimas gali būti pradėtas, jei jis yra įrašytas į pirkimų planą. Jei konkretaus pirkimo nėra patvirtintame pirkimų plane, sprendimą dėl pirkimo turi patvirtinti Bendrovės direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

      14. Bendrovė nustato šiuos pirkimo būdus:

      14.1. supaprastintas atviras konkursas;

      14.2. supaprastintos skelbiamos derybos;

      14.3. supaprastintos neskelbiamos derybos;

      14.4. tiekėjų apklausa.

15.Prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, kiekvienais kalendoriniais metais sudaro ne mažiau kaip 50 procentų bendrovės viešųjų pirkimų bendrosios vertės.

16.Bendrovė supaprastintų pirkimų tvarka gali vykdyti projekto konkursą, siekiant nustatyti geriausią teritorijų planavimo, pastatų ar inžinerinių tinklų projektą pateikusį tiekėją. Bendrovė, vykdydama projekto konkursą, vadovaujasi Įstatymo 68 straipsnio 7 dalyje įvardintomis taisyklėmis, išskyrus šių taisyklių nuostatas dėl projektų pateikimo terminų, kurios neprivalomos vykdant supaprastintą pirkimą.

      17. Supaprastintas atviras konkursas ir supaprastintos skelbiamos derybos gali būti vykdomos visais atvejais. Apie pirkimą, atliekamą šiais būdais, skelbiama viešai Įstatymo 86 straipsnio nustatyta tvarka.

      18. Supaprastintų neskelbiamų derybų būdu gali būti vykdomi pirkimai, apie juo neskelbiant viešai,  pasirenkant tiekėjus teikti pasiūlymus supaprastintoms neskelbiamoms deryboms Bendrovės nuožiūra.

      19. Tiekėjų apklausos būdu gali būti vykdomi pirkimai šių taisyklių 20, 23 punktuose ir V skirsnyje numatytais atvejais.

      20. Mažos vertės pirkimais laikomi tokie supaprastinti pirkimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

20.1. prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt. be PVM , o darbų vertė mažesnė kaip 500 tūkst. Lt. be PVM.

20.2. perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį ir kuri yra ne didesnė kaip 10 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės perkant panašias prekes ir paslaugas ir ne didesnė kaip 1,5 procento bendros visų pirkimo dalių vertės perkant darbus.

      21. Sprendimą dėl viešojo pirkimo būdo pasirinkimo priima komisija.

      22. Bendrovės direktorius gali nurodyti būsimojo viešojo pirkimo būdą.

      23. Pirkimo organizatorius gali vykdyti tik mažos vertės viešąjį pirkimą, kai prekių, paslaugų ar darbų konkretaus pirkinio vertė neviršija 25 tūkst. Lt be PVM. Jeigu nurodyta suma viršijama, pirkimą vykdo komisija. Kiekvienas pirkimas derinamas ir jį tvirtina bendrovės direktorius.

      24. Komisija turi teisę Bendrovės direktoriaus pavedimu arba Bendrovės struktūrinio dalinio vadovo raštišku prašymu vykdyti pirkimą ir tuo atveju, kai pagal pirkinio vertę tokį pirkimą gali vykdyti pats pirkimo organizatorius. Bendrovės direktorius turi teisę priimti sprendimą pavesti pirkimą vykdyti pirkimo organizatoriui arba komisijai, neatsižvelgiant į 23 punkto nuostatas.

       25. Reikiamu atveju, Bendrovės direktoriaus pavedimu, paruošiami pirkimo dokumentai, kuriuos protokoliniu sprendimu tvirtina komisija. Tuo atveju kai pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso arba supaprastintų skelbiamų derybų būdu, pirkimo dokumentus patvirtina dar ir direktorius.

       26. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, išsamūs, nedviprasmiški ir apimantys visus konkrečiam pirkimui atlikti reikalavimus.

       27. Bendrovės darbuotojai, savo kompetencijos ribose, privalo suteikti visą pirkimo dokumentams parengti reikalingą informaciją.

       28. Komisija dirba pagal Bendrovės direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą.

       29. Pirkimas prasideda:

       29.1. atliekant pirkimą supaprastinto atviro konkurso arba supaprastintų skelbiamų derybų  būdu Viešųjų pirkimų tarnybai gavus Bendrovės pateiktą skelbimą apie supaprastintą pirkimą;

       29.2. atliekant pirkimą neskelbiamų supaprastintų derybų arba tiekėjų apklausos būdu (išskyrus Tvarkos 23 punkte nustatytus atvejus, kai pirkimą vykdo pirkimo organizatorius) – pateikus tiekėjams kvietimus;

       29.3. atliekant pirkimą neskelbiamų supaprastintų derybų būdu arba apklausiant tiekėjus, kai pirkimą vykdo pirkimo organizatorius – jam pradėjus rinkti informaciją apie perkamą objektą.

  30. Pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, kai:

       30.1. sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas supaprastinto atviro konkurso laimėtojas ir tolesnėms pirkimo procedūroms jis nekviečiamas;

  30.2. atmetami visi pasiūlymai;

  30.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;

  30.4. per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas;

       30.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;

  30.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.

 

III. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

 

       31. Supaprastinto atviro konkurso dokumentuose nurodoma:

       31.1. Bendrovės pavadinimas, adresas ir kiti kontaktiniai duomenys;

       31.2. pirkimo objekto išsamus aprašymas;

       31.3. kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams, taip pat informacija, kokius dokumentus privalo pateikti tiekėjai tam, kad įrodyti, jog jų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus;

       31.4. pasiūlymų rengimo, pateikimo, keitimo tvarka ir sąlygos;

       31.5. informacija, kad pasiūlymas turi būti pateiktas užklijuotame voke;

       31.6. informacija, kokia tvarka turi būti apskaičiuota pasiūlymo kaina;

       31.7. pasiūlymų galiojimo terminas ir pasiūlymų galiojimo užtikrinimo reikalavimai (kai reikalaujama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo);

       31.8. vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros aprašymas;

       31.9. pasiūlymų nagrinėjimo procedūra ir pasiūlymų atmetimo priežastys;

       31.10. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;

       31.11. laimėtojo nustatymo procedūros aprašymas;

       31.12. privalomos būsimos pirkimo sutarties sąlygos arba sutarties projektas;

       31.13. sutarties su laimėtoju sudarymo tvarka ir sąlygos;

       31.14. sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai;

       31.15. informacija, kokia tvarka ir terminais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų);

       31.16. informacija, kokia tvarka ir terminais pirkimo dokumentus savo iniciatyva gali paaiškinti, patikslinti, pakeisti perkančioji organizacija;

       31.17. kita informacija.

       32. Pirkimo dokumentai tiekėjui pateikiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kai tiekėjas raštu (faksu, paštu ar pristatydamas asmeniškai tiekėjo ar tiekėjo įgalioto asmens pasirašytą dokumentą) pateikia prašymą (paraišką) dėl pirkimo dokumentų ir sumoka nustatyto dydžio mokestį už pirkimo dokumentus, jei toks mokestis konkrečiu atveju yra taikomas.

        33. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo pirkimo paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos.

        34. Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo galutinis terminas, Bendrovė turi teisę savo iniciatyva arba atsakydama į tiekėjo raštu (paštu, faksu ar pristatytą asmeniškai) pateiktą prašymą, raštu paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, o, esant reikalui, juos ir pakeisti. Informacija apie pirkimo dokumentų paaiškinimą (patikslinimą, pakeitimą) išsiunčiama tiesiogiai visiems tiekėjams, nustatyta tvarka iš perkančiosios organizacijos gavusiems pirkimo dokumentus. Jei objektyviai būtina, Bendrovė privalo nukelti pasiūlymų pateikimo terminą vėlesniam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus, pakeitimus). Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas gali būti nukeltas vėlesniam laikui ir dėl kitų priežasčių, nei pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas, pakeitimas). Nukėlus vėlesniam laikui pasiūlymų pateikimo galutinį terminą, atitinkamai nukeliamas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo terminas (jei pasiūlymus reikalaujama pateikti vokuose). Apie pasiūlymų pateikimo galutinio termino ir vokų su pasiūlymais atplėšimo termino nukėlimą informacija raštu tiesiogiai pateikiama visiems tiekėjams, kuriems nustatyta tvarka yra pateikti pirkimo dokumentai. Skelbimas dėl pirkimo (jei apie pirkimą skelbta viešai) tikslinamas tuo atveju, jei keičiama (tikslinama) tokia skelbime nurodyta informacija kaip pirkimo objekto aprašymas ir/ar kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams.

        35. Vykdant supaprastintą atvirą konkursą pasiūlymų vertinimo kriterijai yra šie – mažiausia kaina arba ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas. Nustatant pasiūlymo ekonominį naudingumą gali būti atsižvelgiama į pasiūlymo kainą, tiekėjo pasiūlytą prekių tiekimo, paslaugų ar darbų atlikimo terminą, atsiskaitymo už patiektas prekes, paslaugas ar atliktus darbus terminą, pirkimo objekto technines charakteristikas, pirkimo objekto eksploatacines išlaidas ir kitus parametrus, kurie yra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu.

        36. Perkant teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingas ir kitas panašaus pobūdžio paslaugas, pateikti pasiūlymai gali būti vertinami ir kitais vertinimo kriterijais, nei ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas ar mažiausia kaina.

        37. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodytas reikalaujamas pasiūlymo galiojimo terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos, nustatytos pirkimo dokumentuose.

        38. Pirkimo dokumentuose privaloma reikalauti, kad pasiūlymų galiojimas ir sutarties įvykdymas būtų užtikrinama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis.

        39. Tiekėjas dėl pirkimo objekto gali pateikti ne daugiau kaip vieną pasiūlymą, o jei pirkimo objektas yra skaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, dėl kurių leidžiama pateikti atskirus pasiūlymus - ne daugiau kaip po vieną pasiūlymą dėl kiekvienos pirkimo objekto dalies. Supaprastinto pirkimo atveju teikti alternatyvius pasiūlymus draudžiama. Tokie reikalavimai nurodomi pirkimo dokumentuose.

        40. Bendrovė privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra patikimas, kvalifikuotas ir pajėgus įvykdyti būsimos pirkimo sutarties sąlygas. Tikrinant tiekėjų kvalifikaciją vadovaujamasi Įstatymo 32-38 straipsnių nustatyta tvarka, išskyrus Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kuris tikrinant tiekėjų kvalifikaciją supaprastinto atviro konkurso atveju yra neprivalomas.

       41. Techninė specifikacija sudaroma vadovaujantis Įstatymo 25 straipsniu.

       42. Pasiūlymai turi būti pateikiami raštu, pasirašyti tiekėjo ar tiekėjo įgalioto asmens. Pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio nurodomas tiekėjo pavadinimas, pirkimo pavadinimas bei pateikiama nuoroda, kad vokas su pasiūlymu negali būti atplėštas anksčiau, nei iki pirkimo dokumentuose nurodyto vokų su pasiūlymais atplėšimo termino pradžios. Toks reikalavimas nurodomas pirkimo dokumentuose.

      43. Pasiūlymą sudarančių dokumentų (pasiūlymas ir jo priedai) lapai turi būti susiūti, sunumeruoti (numeruojamas ir pirmas pasiūlymo lapas) bei pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar tiekėjo įgalioto asmens parašu nurodant bendrą pasiūlymo lapų skaičių. Toks reikalavimas nurodomas pirkimo dokumentuose. Reikalavimas pasiūlymą pateikti vokuose ir reikalavimas pasiūlymą susiūti netaikomas, jei Bendrovė pasiūlymus priima elektroninėmis priemonėmis, kaip tai nustatyta Įstatymo 17 straipsnyje.

      44. Gauti vokai su pasiūlymais yra registruojami. Jei vokas su pasiūlymu gaunamas pavėluotai arba jei vokas su pasiūlymu yra neužklijuotas ar kitaip mechaniškai pažeistas, vokas su pasiūlymu užregistruojamas ir neatplėštas gražinamas jį pateikusiam tiekėjui, nurodant voko su pasiūlymu gražinimo priežastis. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Bendrovės sudarytos Komisijos posėdyje, kuris vyksta pirkimo dokumentuose nurodytu laiku ir vietoje. Pasiūlymų pateikimo termino diena ir valanda turi sutapti su vokų su pasiūlymais atplėšimo termino diena ir valanda.  

      45. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visų vokus su pasiūlymais pateikusių tiekėjų atstovai. Tiekėjo atstovas, pageidaujantis dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje, Komisijos posėdžio pirmininkui pateikia tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą įgaliojimą atstovauti tiekėjo interesus vokų atplėšimo procedūros metu ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Toks įgaliojimas turi būti pateiktas prieš prasidedant vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrai – priešingu atveju tiekėjo atstovui dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje nėra leidžiama. Jei pasiūlymą, kaip tiekėjas, pateikia fizinis asmuo, ir jis pats dalyvauja vokų atplėšimo procedūroje, tiekėjas (fizinis asmuo) pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei tiekėjo (fizinio asmens) interesus vokų atplėšimo procedūros metu atstovauja kitas asmuo, jis pateikia tiekėjo (fizinio asmens) pasirašytą įgaliojimą atstovauti tiekėjo interesus vokų atplėšimo procedūros metu.

       46. Vokų atplėšimo procedūros metu prieš atplėšiant voką visų pirma paskelbiamas atplėšiamą voką pateikusio tiekėjo pavadinimas. Atplėšus voką paskelbiama voke esančiame pasiūlyme konkretaus tiekėjo nurodyta pasiūlymo kaina bei tai, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas (kai reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodyta įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Tuo atveju, kai pasiūlymai vertinami pagal jų ekonominį naudingumą, vokų atplėšimo procedūros metu papildomai paskelbiamos pagrindinės charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta nustatant pasiūlymo ekonominį naudingumą. Pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje pasirašo visi posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai.

       47. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu Komisija leidžia tiekėjų atstovams viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pateiktų pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti viešai vokų atplėšimo procedūros metu.

       48. Vokų atplėšimo procedūros metu paskelbta informacija pateikiama ir vokų atplėšimo procedūros posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti vokų atplėšimo procedūros metu paskelbtą informaciją raštu pareiškusiems tiekėjams. Vokų atplėšimo procedūros metu kiekvienas tiekėjo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su informacija, kuri viešai buvo paskelbta vokų atplėšimo procedūros metu, tačiau neturi teisės nagrinėti kitų pateikto pasiūlymo aspektų.

       49. Visi pasiūlymus pateikę tiekėjai nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pabaigos momento yra laikomi viešojo pirkimo Dalyviais. Vokų atplėšimo procedūra įforminama vokų atplėšimo procedūros protokolu, kurį pasirašo posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

         50. Pasiūlymus nagrinėja Komisija uždarame Komisijos posėdyje nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems dalyviams (jų atstovams).

         51. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

         51.1. nustatoma, kad dalyvis pateikė neišsamius (netikslius) duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Bendrovei prašant, per papildomą terminą šių trūkumų nepašalino;

         51.2. nustatoma, kad dalyvis neatitinka įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje minamų kvalifikacinių reikalavimų;

         51.3. nustatoma, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų;

         51.4. nustatoma, kad pasiūlymo kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, Bendrovės prašymu, nepagrindžia pasiūlymo kainos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

51.4.1 yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;

51.4.2 yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų.

         51.5. nustatoma., kad pasiūlymo kaina yra apskaičiuota su aritmetinėmis klaidomis;

         51.6. nustatoma, kad dalyvis pasiūlė per didelę, Bendrovei nepriimtiną, kainą;

         52. Išnagrinėjusi pasiūlymus, Komisija juos įvertina ir tarpusavyje palygina. Pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytu vertinimo kriterijumi ir tvarka. Komisija sudaro preliminarią pasiūlymų eilę, kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos sudarymo išsiunčiama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o tiekėjams, kurių pasiūlymai yra atmesti, nurodomos ir pasiūlymų  atmetimo priežastys. Preliminari pasiūlymų eilė sudaroma pasiūlytų kainų didėjimo arba pasiūlymų ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka.

         53. Derybos dėl pateiktų pasiūlymų draudžiamos.

         54. Galutinis sprendimas dėl laimėtojo nustatymo gali būti priimtas, o pirkimo sutartis gali būti sudaryta ne anksčiau, nei pasibaigs pretenzijų ir ieškinių pateikimo terminai, nurodyti Įstatymo V skyriuje. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis.

         55. Laimėtojui raštu pranešama apie pirkimo sutarties su juo sudarymą. Pirkimo sutartis sudaroma vadovaujantis Įstatymo 18 straipsniu, atsižvelgiant į Įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostatas.

         56. Supaprastintas atviras konkursas laikomas įvykusiu, jei yra gautas bent vienas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas. Supaprastintas atviras konkursas laikomas baigtu Įstatymo 7 straipsnyje nustatytais atvejais.

         57. Supaprastintas atviras konkursas bet kuriuo metu iki sutarties sudarymo gali būti nutrauktas, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

 

 

                                        III. SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS

 

        58. Supaprastintos skelbiamos derybos vykdomos ta pačia tvarka kaip ir supaprastintas atviras konkursas, įvertinant žemiau šiame skirsnyje išdėstytas nuostatas.

        59. Dalyvių pateikti pasiūlymai yra laikomi pirminiais supaprastintoms deryboms.

        60. Komisija atmeta pirminį pasiūlymą, jeigu:

        60.1. nustatoma, kad dalyvis pateikė neišsamius (netikslius) duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Bendrovei prašant, per papildomą terminą šių trūkumų nepašalino;

        60.2. nustatoma, kad dalyvis neatitinka kvalifikacinių reikalavimų;

        60.3. nustatoma, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų;

        60.4. nustatoma, kad pasiūlymo kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, Bendrovės prašymu, nepagrindžia pasiūlymo kainos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

60.4.1 yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;

60.4.2 yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų.

        60.5. nustatoma., kad pasiūlymo kaina yra apskaičiuota su aritmetinėmis klaidomis.

        61. Dėl pirminių pasiūlymų su dalyviais gali būti vedamos derybos. Jeigu tokios derybos nevedamos, dalyvių pirminiai pasiūlymai yra laikomi galutiniais pasiūlymais supaprastintoms skelbiamoms deryboms. Pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal pirkimo dokumentuose nurodytus jų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

        62. Pirkimo dokumentuose papildomai turi būti aprašytos derybų dėl pirminių pasiūlymų procedūros. Derybų procedūra vyksta (jei derybos vykdomos) laikantis šių reikalavimų:

        62.1. derybos vykdomos konfidencialiai, tai yra, su kiekvienu dalyviu derybos vykdomos atskirai;

        62.2. derybas vykdo Komisija su tam įgaliojimus turinčiu dalyvio atstovu (atstovais);

        62.3. derybų metu Komisija turi teisę derėtis dėl pasiūlymo kainos ir kitų būsimos pirkimo sutarties sąlygų;

        62.4. derybų metu Komisija surašo derybų protokolą, kurį pasirašo derybose dalyvavusios Komisijos nariai ir dalyvio atstovas (atstovai). Derybų protokolą šalys pasirašo ne vėliau kaip kitą darbo dieną įvykus deryboms dėl pirminio pasiūlymo;

        62.5. derybos gali būti vykdomos apsikeičiant šalių įgaliotų atstovų (Komisijos pirmininko ir tiekėjo vadovo ar kito jo įgalioto asmens) pasirašytais derybiniais raštais. Tokiu atveju netaikomas Tvarkos 62.4. punkto reikalavimas dėl derybų protokolo.

        63. Dalyvio pirminis pasiūlymas, kiek jis nebuvo pakeistas derybų metu (tai nustatoma pagal Komisijos su dalyviu (jo atstovu/atstovais) pasirašytą derybų protokolą arba vadovaujantis šalių pasirašytais derybiniais raštais, kaip tai nustatyta Tvarkos 62.5. punkte), laikomas galutiniu pasiūlymu supaprastintoms skelbiamoms deryboms. Galutinis pasiūlymas (pasiūlymai) atmetamas (atmetami), jei dalyvis pasiūlė per didelę, Bendrovei nepriimtiną kainą.

        64. Galutinius pasiūlymus Komisija vertina ir tarpusavyje palygina vadovaudamasi mažiausios kainos arba ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi. Jei yra tik vienas supaprastintoms skelbiamoms deryboms galutinį pasiūlymą pateikęs dalyvis, jis pripažįstamas laimėtoju, jei jo pasiūlymas (pasiūlymo kaina ir kitos sąlygos) Komisijos sprendimu yra priimtinos Bendrovei.

        65. Įvertinusi ir tarpusavyje palyginusi galutinius dalyvių pasiūlymus, Komisija mažiausios kainos didėjimo tvarka arba ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo mažėjimo tvarka nustato preliminarią galutinių pasiūlymų eilę, kuri ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos sudarymo dienos išsiunčiama visiems galutinius pasiūlymus pateikusiems dalyviams. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis.

        66. Galutinis sprendimas dėl laimėtojo nustatymo (preliminarios galutinių pasiūlymų eilės patvirtinimo; pirkimo sutarties su laimėtoju sudarymo) gali būti priimtas ne anksčiau, nei pasibaigs pretenzijų ir ieškinių pateikimo terminai, nustatyti Įstatymo V skyriuje. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis, ir preliminari galutinių pasiūlymų eilė nenustatoma. Tokiu atveju galutinis sprendimas dėl laimėtojo nustatymo ir sutarties su juo sudarymo gali būti priimtas nedelsiant po to, kai yra išnagrinėjamas ir įvertinamas galutinį pasiūlymą pateikusio dalyvio pasiūlymas.

 

 

                                      IV. SUPAPRASTINTOS NESKELBIAMOS DERYBOS

 

        67. Supaprastintas neskelbiamas derybas Bendrovė vykdo ta pačia tvarka kaip ir supaprastintas skelbiamas derybas, išskyrus tai, kad:

       67.1. apie supaprastintas neskelbiamas derybas viešai neskelbiama. Bendrovė savo nuožiūra kviečia jos pasirinktą tiekėją (tiekėjus) pateikti pasiūlymą supaprastintoms neskelbiamoms deryboms;

       67.2. supaprastintų neskelbiamų derybų atveju tiekėjų kvalifikacija gali būti netikrinama;

       67.3. supaprastintų neskelbiamų derybų atveju pirkimo dokumentuose, gali būti pateikta ne visa informacija, nurodyta Taisyklių 30 punkte, jei ji konkrečiu atveju objektyviai nėra būtina.

       68. Tuo atveju, kai numatoma konkretaus prekių, paslaugų ar darbų pirkinio vertė (sutarties vertė) yra mažesnė kaip 25 000 Lt, pirkimą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu gali atlikti Pirkimo vykdytojas, kuris tiekėją parenka taip, kad būtų racionaliai panaudotos pirkimui skirtos lėšos. Jokių specialių reikalavimų tiekėjo atrankos procedūrai šiomis Taisyklėmis tokiu atveju nenustatoma, išskyrus tai, kad Pirkimo vykdytojas privalo užpildyti ir, prieš sudarant sutartį su tiekėju, pateikti Tiekėjų apklausos pažymą  (priedas Nr. 2), kuri gali būti nepildoma, jei konkretaus prekių, paslaugų ar darbų pirkinio vertė (sutarties vertė) yra mažesnė kaip 5 000 Lt.

        69. Nenustatomas minimalus supaprastintose neskelbiamose derybose kviestinų dalyvauti tiekėjų skaičius bei minimalus pasiūlymų pateikimo terminas – tai kiekvienu konkrečiu atveju nustato Komisija arba Pirkimo vykdytojas.

 

                                    

                                           V. TIEKĖJŲ APKLAUSA

 

        70. Pirkimai tiekėjų apklausos būdu gali būti vykdomi, kai:

        70.1. dėl susidariusių ypatingų aplinkybių (avarija, stichinė nelaimė, epidemija, ar kitoks nenugalimos jėgos poveikis) ar kitų nenumatytų aplinkybių, kurių Bendrovė negalėjo įtakoti, iškyla skubus prekių, paslaugų ar darbų poreikis;

        70.2. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos priimtinos Bendrovei alternatyvos;

        70.3. iš socialinių įmonių, taip pat įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų ir kurių veikla nėra įtraukta į neremtinų veiklos rūšių sąrašą bei įmonių prie sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, perkamos jų pagamintos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai;

        70.4. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais;

        70.5. perkami muziejų eksponatai, archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, yra prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai, perkamos oro, sausumos ir vandens transporto paslaugos, pašto paslaugos, dalyvavimo parodose paslaugos, licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis ar programine įranga, perkamos teisinės, konsultacinės paslaugos, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo paslaugos, viešbučių ir maitinimo įmonių paslaugos,elektros, šilumos, vandens tiekimo, ryšių, darbuotojų sveikatos priežiūros paslaugos;

        70.6. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas;

        70.7. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų ar sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų arba tais, kai egzistuoja trumpalaikės sąlygos, suteikiančios galimybę reikalingas prekes, paslaugas ar darbus įsigyti už daug mažesnę, nei rinkos kaina;

        70.8. prekės perkamos iš valstybės rezervo, perkamos prekių biržoje kotiruojamos prekės;

        70.9. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sudarytos sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis (papildoma) gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

        70.10. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos;

        71.11. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

        70.12. perkant iš esamo tiekėjo naujas prekes, paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento;

        70.13. tiekti prekes, teikti paslaugas arba atlikti darbus gali tik konkretus tiekėjas ir nėra kito pasirinkimo;

        70.14  perkamos valstybinių monopolininkų parduodamos prekės ir teikiamos paslaugos arba įkainiai patvirtinti LR įstatymais ar kitais teisės aktais ( pav. žemės mokestis, automobilių techninės apžiūros išlaidos ir pan.);

        70.15. supaprastintas atviras konkursas ar supaprastintos skelbiamos derybos neįvyko, nes nebuvo gauta pasiūlymų arba visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.

       71. Tiekėjų apklausa gali būti taikoma atliekant mažos vertės pirkimus, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

71.1. prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt. be PVM , o darbų vertė mažesnė kaip 500 tūkst. Lt. be PVM.

71.2 perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai yra suskirstyti į atskiras dakis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį ir kuri yra ne didesnė kaip 10 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės perkant panašias prekes ir paslaugas ir ne didesnė kaip 1,5 procento bendros visų pirkimo dalių vertės perkant darbus.

       72. Pirkimus tiekėjų apklausos būdu atlieka Komisija, pirkimo eigą, pasiūlymų vertinimus ir priimamus sprendimus įformindama protokolais, prie kurių pridedama tiekėjų apklausos pažyma (priedas Nr.1). Kvietimai tiekėjams su pirkimo dokumentais (pirkinio aprašymu) pateikiami raštu. Tiekėjai raštiškus pasiūlymus gali pateikti paštu, el. paštu, faksu arba asmeniškai. Raštiški tiekėjų pasiūlymai yra registruojami Bendrovėje nustatyta tvarka.

       73. Tuo atveju, kai numatoma konkretaus prekių, paslaugų ar darbų pirkinio vertė (sutarties vertė) yra mažesnė kaip 25 000 Lt, tiekėjų apklausą gali atlikti Pirkimo organizatorius, kuris tiekėją parenka taip, kad būtų racionaliai panaudotos pirkimui skirtos lėšos. Informaciją apie pirkinį gali būti renkama raštu, telefonu, naudojantis visais galimais žiniasklaidos ir reklamos šaltiniais, Centrinio viešųjų pirkimų portalo katalogu, kitais katalogais, interneto tinklalapiais ir pan. Tuo atveju, kai tos pačios rūšies prekių ar paslaugų vertė yra ne didesnė kaip 2000 Lt. be PVM per metus neviršijanti 20000 Lt. be PVM sumos, ta pačia tvarka pirkimą gali atlikti Bendrovės direktoriaus įsakymu paskirti Pirkimo vykdytojai. Jokių specialių reikalavimų tiekėjo atrankos procedūrai šiomis Taisyklėmis tokiais atvejais nenustatoma, išskyrus tai, kad Pirkimo vykdytojas  privalo užpildyti ir, prieš sudarant sutartį su tiekėju, pateikti Tiekėjų apklausos pažymą  (priedas Nr. 2), kuri gali būti nepildoma, jei konkretaus prekių, paslaugų ar darbų pirkinio vertė (sutarties vertė) yra mažesnė kaip 5 000 Lt.

        74. Nenustatomas minimalus tiekėjų apklausai kviestinų dalyvauti tiekėjų skaičius bei minimalus pasiūlymų pateikimo terminas – tai kiekvienu konkrečiu atveju nustato Komisija arba Pirkimo organizatorius (vykdytojas).

 

 

VI. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS ĮVERTINIMAS

 

       75. Bendrovė privalo žinoti, ar tiekėjas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutarties sąlygas. Bendrovė tiekėjų kvalifikaciją turi įvertinti vienu iš šių būdų:

       75.1. įvertindama visų pirkimo dalyvių kvalifikaciją;

       75.2. įvertindama tik vieno dalyvio, su kuriuo ketinama sudaryti pirkimo sutartį, kvalifikaciją.

       76. Bendrovė pirkimo dokumentuose nurodo, kokią teisinio statuso, ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo informaciją turi pateikti tiekėjai, kad Bendrovė galėtų nustatyti, ar tiekėjas atitinka jos pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

                     

 

                                           VII.  PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

       77. Bendrovė iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

       78. Bendrovė pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.

       79. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki Bendrovės nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Bendrovė siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

80. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, nei pasibaigs atidėjimo terminas, kuris gali būti netaikomas, kai:

80.1. yra vienintelis suinteresuotas dalyvis, su kuriuo ir bus sudaroma pirkimo sutartis;

80.2. sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. Lt be PVM;

80.3. sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu.

       81. Sudarant sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

       82. Sudariusi pirkimo sutartį, Bendrovė nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, apie pirkimo sutarties sudarymą išsiunčia pranešimus kitiems dalyviams.

      83. Pirkimo sutartyje turi būti nustatyta:

      83.1. sutarties šalių teisės ir pareigos;

      83.2. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai;

      83.3. kaina arba kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodiką;

      83.4. atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;

      83.5. prievolių įvykdymo terminai;

      83.6. prievolių įvykdymo užtikrinimas;

      83.7. ginčų sprendimo tvarka;

      83.8. sutarties nutraukimo tvarka;

      83.9. sutarties galiojimas;

      83.10. jeigu sudaroma preliminarioji sutartis, – jai būdingos nuostatos;

      83.11. nuostata, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

      84. Pirkimo sutartis ir visi šios sutarties pakeitimai (papildomi susitarimai) iki pasirašymo turi būti vizuoti:

      84.1. pirkimo organizatoriaus;

      84.2. vyriausiojo finansininko arba jo įgalioto asmens.

      85. Atliekamo mažos vertės pirkimo  sutartis, kurios vertė mažesnė kaip 10 tūkst. Lt be PVM, gali būti sudaroma žodžiu.

      86. Pirkimo sutartis sudaroma, vykdoma ir nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

      87. Už pirkimo sutarties vykdymą atsakinga Pirkimų komisija.

 

 

                                               VIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

      88. Pirkimų komisija pasibaigus finansiniams metams, Įstatymo nustatyta tvarka ir terminais parengia ir pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie LR Vyriausybės Įstatymo 19 straipsnyje įvardintas pirkimų ataskaitas. Viešųjų pirkimų ataskaitas pasirašo Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir jas parengęs darbuotojas.

      89. Tiekėjas Bendrovės veiksmus ir sprendimus, susijusius su viešaisiais pirkimais, turi teisę ginčyti pateikdamas pretenziją Bendrovei ar kreipdamasis į teismą su ieškiniu, kaip tai nustatyta Įstatymo V skyriuje.

      90. Pirkimų vykdytojai, ekspertai neturi teisės atskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo procedūromis, jeigu tai prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

      91. Įvykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, vokai, kuriuose buvo pateikti pasiūlymai, pirkimo dokumentai, pasiūlymai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, pranešimai tiekėjams, kiti su supaprastintais pirkimais susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, segami į atitinkamą bylą ir saugomi ne mažiau kaip 4 metai nuo sutarties įvykdymo.

      92. Už numatomo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo vertės apskaičiavimą atsakinga Pirkimų komisija.

      93.  Viešųjų pirkimų įstatymą ir šių taisyklių nuostatas pažeidę Bendrovės darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________________________

 

 
Sprendimas: LITS, TVS: JustPageIT.