Vandentiekis

Vanduo iš giluminių gręžinių

UAB „Druskininkų vandenys" vartotojams tiekia požeminį vandenį iš giluminių gręžinių.  Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro šešios vandenvietės: (Druskininkų m. II, Latežerio III, Leipalingio, Švendubrės, Stračiūnų, Viečiūnų), kuriose veikiantys 24 gręžiniai, 4 vandens gerinimo įrenginiai. Druskininkų vandenys eksploatuoja 124,143 kilometrus geriamojo vandens vandentiekio tinklų.

 UAB "Druskininkų vandenys" centralizuotai tiekia geriamą vandenį  Druskininkų miesto,Neravų, Viečiūnų,Gailiūnų, Leipalingio, Stračiūnų ir Švendubrės miestelių gyventojams ir įmonėms. Iš UAB"Druskininkų vandenys" antros pakėlimo stoties  vanduo tiesiogiai tiekiamas Druskininkų m.,Gailiūnų,Neravų ir Viečiūnų gyvenvietėms. Centralizuotai tiekiamu vandeniu aprūpinami apie 86 proc. Druskininkų savivaldybės gyventojų.

UAB „Druskininkų vandenys” 2020 m. išgavo 1329113 m3 požeminio vandens, įmonėms ir gyventojams patiekė 1250867 m3, o realizavo 1019809 m3 geriamojo vandens. 1327502 m3 geriamojo vandens nugeležinimo koštuvų pagalba buvo šalinama geležis.

Geriamas vanduo  atitinka HN24-2003 kokybės reikalavimus.

Siekiant užtikrinti geriamojo vandens tiekimo paslaugos prieinamumą ir patikimumą kasmet įrengiami nauji tinklai, o susidėvėję renovuojami.

2020 m. buvo įrengta 3,193 km naujų vandentiekio tinklų: Baltašiškės g., Druskininkuose, Sodžiaus ir Gojaus g., Neravų k., Druskininkų sav., Bokšto, Rasos, Rūtų g., SB „Raigardas“. Sudaryta galimybė prisijunti prie centralizuotų geriamojo vandens tinklų 123 būstams. Sužiedinti geriamojo vandens tinklai V. Kudirkos g., Druskininkuose. Renovuota 70 m vandentiekio tinklų Gardino ir Liškiavos g.

Vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo Druskininkų savivaldybėje yra valomas 4-ose vandens gerinimo stotyse. Pagrindinė Druskininkų miesto, esanti UAB „Druskininkų vandenys“ būstinėje M.K. Čiurlionio g. 115, kurioje veikia atviri vandens gerinimo filtrai. Per metus čia išvalyta          1264524 m3 vandens. Čia paruoštu vandeniu aprūpinami Druskininkų, Neravų ir Viečiūnų gyventojai. 2020 metais pradėta vykdyti Druskininkų vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija, įrengiant naujus uždaro tipo slėginius vandens gerinimo įrenginius. Rekonstrukcija bus baigta 2021 metais.

Leipalingyje ir Stračiūnuose veikia uždaro tipo slėginiai vandens gerinimo įrenginiai. Leipalingyje per metus išvalyta 49250 m3, Stračiūnuose 4981 m3 vandens.

Švendubrėje vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių iki šiol nebuvo. 2020 metais baigti įrengti nauji uždaro tipo slėginiai vandens gerinimo įrenginiai, kurie pradėjo veikti 2020 m.      vasario mėn. Švendubrėje per metus išvalyta 8743 m3 geriamojo vandens.

Nors mūsų požeminis vanduo yra apsaugotas nuo išorinės taršos, tačiau intensyvi žmogaus veikla (pramonė, žemės ūkis, transportas, buitinės atliekos) pastoviai teršia aplinką ir gali susidaryti sąlygos kenksmingoms medžiagoms pakliūti į vandenį. Todėl būtina nuosekli ir nuolatinė geriamojo vandens kontrolė. Tiekiamo vandens kokybė nuolat kontroliuojama pagal su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderintą planą. UAB „Druskininkų vandenys“ laboratorija 2020 m. nuolat tikrino tiekiamo geriamojo vandens kokybę Druskininkų, Leipalingio, Stračiūnų ir Švendubrės vandenvietėse bei pastatų nustatytuose taškuose. Cheminiai (indikatoriniai ir toksiniai), fizikiniai bei mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje buvo tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 2020 m. ištirtuose geriamojo vandens mėginiuose mikrobinė tarša nenustatyta, cheminiai toksiniai rodikliai neviršijo leistinų ribinių verčių.

UAB „Druskininkų vandenys“ eksploatuojamose Druskininkų m. II ir III bei Leipalingio mstl. vandenvietėse atliekamas požeminio vandens monitoringas. Nuo 2018 m. monitoringas čia vykdomas pagal patvirtintą monitoringo programą 2018-2022 metams. Druskininkų II ir III vandenvietėse vykdomas išplėstinis, o Leipalingio vandenvietėje – paprastesnis privalomasis požeminio vandens monitoringas. Monitoringo darbus 2020 metais sudarė požeminio vandens lygio, debito stebėjimai bei vandens cheminės sudėties ir kokybės tyrimai. Atliekant monitoringą, vandens kokybė buvo tiriama atitinkamų darbų šiame objekte patirtį turinčiose sertifikuotose UAB „Grota“ bei UAB „Vandens tyrimai“ laboratorijose. Vandens lygiai vandenvietėse buvo matuojami stebėjimo gręžinių tinkle ir kai kuriuose eksploataciniuose gręžiniuose. Monitoringo metu gauti vandens kokybės duomenys analizuojami, atsižvelgiant į higienos normos HN 24:2017 reikalavimus geriamajam vandeniui. Monitoringo duomenys pateikiami ir apibendrinami metinėse hidrogeologinėse ataskaitose.

2020 metais vandentiekio tinkluose įvyko 33 gedimai (avarijos). Likviduojant gedimus, buvo 30 kartų kasinėjamas gruntas ir be grunto kasinėjimo avarijos likviduotos 3 kartus. Didžiąją gedimų dalį sudarė vamzdynų sandūros ir vamzdynų lūžiai.
Gedimų skaičius: Druskininkų m.- 16 avar., Leipalingis - 3 avar., Viečiūnai - 0 avar., Neravai - 1 avar., Stračiūnai - 2 avar., Švendubrė 1 - avar., Gailiūnai 5 – avar, vandentiekio trasa nuo III vandenvietės iki nugeležinimo stoties 5 avar. Visos avarijos likviduotos, avarijų vietos atstatytos.
Siekiant užtikrinti reikiamos kokybės geriamą vandenį, reguliariai plaunami aklinieji geriamojo vandens vamzdynai: Mizarų-Sodų, Nemuno-Šaltinių, Baltašiškės, Viečiūnų, Gailiūnų, Neravų gyvenamuosiuose kvartaluose. Pilnai atlikta vandentiekio tinklų ir įrengimų apžiūra ir profilaktika.
Kartu su priešgaisrine gelbėjimo tarnyba patikrinti Druskininkų savivaldybės teritorijoje esantys priešgaisriniai hidrantai. Pastebėti trūkumai pašalinti, nauju pakeistas vienas hidrantas.

    


Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-29 09:41