Geriamojo vandens kokybė

Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai

 

      Nors mūsų požeminis vanduo yra apsaugotas nuo išorinės taršos, tačiau intensyvi žmogaus veikla (pramonė, žemės ūkis, transportas, buitinės atliekos) pastoviai teršia aplinką ir gali susidaryti sąlygos kenksmingoms medžiagoms pakliūti į vandenį. Todėl būtina nuosekli ir nuolatinė geriamojo vandens kontrolė.  UAB „Druskininkų vandenys“ laboratorija 2019 m. nuolat tikrino tiekiamo geriamojo vandens kokybę Druskininkų, Leipalingio, Stračiūnų ir Švendubrės vandenvietėse. Cheminiai (indikatoriniai ir toksiniai), fizikiniai bei mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje buvo tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

      Beveik visi elementai, esantys vandenyje yra reikalingi žmogaus organizmui. Su geriamuoju vandeniu mes gauname nuo 1 % iki 10 % reikalingų per parą mikroelementų kiekio, tačiau jų perteklius vandenyje sąlygoja įvairius funkcinius sutrikimus ir ligas. Todėl šių medžiagų koncentracijos (vertės) griežtai ribojamos. Tiekiamas vanduo yra saugus ir kokybiškas, jeigu nustatomų rodiklių kiekiai neviršija ribinių ir specifikuotų verčių ir atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ bei ES Tarybos direktyvos 98/83/EB „Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės“ reikalavimus. Iškilus mikrobinės taršos pavojui UAB „Druskininkų vandenys“ eksploatuojamose vandenvietėse turi galimybę dezinfekuoti geriamąjį vandenį natrio hipochlorito tirpalu. 


UAB „Druskininkų vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai  
2019 m.
Rodiklio pavadinimas, mato vnt. Ribinė arba specifikuota vertė, HN 24:2017 Druskininkų III vandenvietė * Leipalingio vandenvietė * Stračiūnų vandenvietė * Švendubrės vandenvietė *
Mikrobiniai rodikliai
 Žarninės lazdelės (Escherichia coli), skaičius 100 ml vandens 0 0 0 0 0
Žarniniai enterokokai,                                        skaičius 100 ml vandens 0 0 0 0 0
Indikatoriniai rodikliai
Koliforminės bakterijos,                             skaičius 100 ml vandens 0 0 0 0 0
Kolonijas sudarantys vienetai 22°C, skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių
Spalva, mg/l Pt (λ=410nm) 30 9 8 < 3 6
Drumstumas, NTU 4 0,5 0,2 1 1
Savitasis elektros laidis,                             µS/cm 200C temperatūroje  2500 346 446 388 258
Kvapo slenkstis                    Skonio slenkstis Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių
Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. 6,5 - 9,5 7,7 7,4 7,8 7,8
Amonis, mg/l 0,5 0,05 0,02 0,02 0,35
Aliuminis,  µg/l 200 35 32 21 38
Chloridas, mg/l 250 7,9 2,9 1,9 < 1,0
Manganas,  µg/l 50 48 < 4 < 4 12
Permanganato indeksas, mgO2/l 5 1,65 1,96 < 0,5 0,7
Sulfatas, mg/l 250 < 1,0 6,7 9,4 < 1,0
Natris, mg/l 200 11,7 9,7 3,5 18,3
Bendroji organinė anglis, mg/l Be nebūdingų pokyčių 3,3 3,5 0,7 1,8
Bendroji geležis, µg/l 200 111 13 16 312
Toksiniai rodikliai
Stibis, µg/l 5,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Arsenas, µg/l 10 < 1 < 1 < 1 < 1
Benzenas, µg/l  1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Benzpirenas, µg/l 0,010 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Boras, mg/l   1,0 0,17 < 0,1 < 0,1 0,17
Bromatas, µg/l  10 < 5 < 5 < 5 < 5
Kadmis, µg/l 5,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
Chromas, µg/l 50 < 1 < 1 < 1 < 1
Varis, mg/l 2,0 < 0,001 0,014 0,004 <0,001
Cianidai, µg/l 50 < 10 < 10 < 10 < 10
Fluoridas, mg/l 1,5 0,23 0,25 0,19 0,5
Švinas, µg/l 10 < 1 < 1 < 1 < 1
Gysidabris, µg/l 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Nikelis, µg/l 20 < 2 < 2,0 < 2,0 < 2,0
Nitratas, mg/l 50 0,25 2,08 0,22 < 0,10
Nitritas, mg/l 0,50 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Selenas, µg/l 10 < 1 < 1 < 1 < 1
Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l 0,10 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Aldrinas, µg/l  0,030 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Dieldrinas, µg/l  0,030 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Heptachloras, µg/l  0,030 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Heptachlorepoksidas, µg/l 0,030 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Pesticidų suma, µg/l 0,50 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
1,2-dichloretanas, µg/l 3,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0
Tetrachloretenas, trichloretenas, µg/l 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Haloformų suma, µg/l 100 < 2,0 < 2,0 < 2,0 <  2,0
Parametrų vertės**
Tričio tūrinis aktyvumas, Bq/l 100 < 1,7 < 1,9 < 1,6 < 1,9
Visuminis alfa aktyvumas, Bq/l - < 4,2×10-3 5,0×10-3 < 4,0×10-3 9,5×10-3
Visuminis  beta aktyvumas                        (be 3H, 40K, 222Rn), Bq/l - 4,4×10-2 3,1×10-2 1,1×10-2 3,2×10-2
Visuminis  beta aktyvumas                          (be 3H, 222Rn), Bq/l - 1,5×10-1 8,8×10-2 5,0×10-2 1,4×10-1
paaiškinimai:
1. Ženklas * - geriamojo vandens mėginiai rodikliams nustatyti imami geriamojo vandens vartojimo vietose
2. NTU - nefeliometriniai drumstumo vienetai
3. Ženklas < nurodo, kad analitės vertė yra mažesnė už laboratorijoje nustatytą metodo kiekybinio įvertinimo ribą
4. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB „Druskininkų vandenys“, UAB „Vandens tyrimai"  ir Radiacinės saugos centro 
laboratorijose
5. Ženklas ** - suderinus su Radiacinės saugos centru ( raštas 2016-02-08 Nr.I.II-2-429 ir 2016-10-13 Nr.I.II-2-3133),
parametrų verčių tirti nereikia, nes radionuklidų koncentracija yra stabili ir neviršija HN 24 nurodytų parametrų verčių.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-05-27 14:45