PAIEŠKA:     
 
logo
 
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DRUSKININKŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO
 


VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DRUSKININKŲ VANDENYS" GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO

2017m.vasario 24 d. Nr. O3-66

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 34 straipsnio 9 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos", Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymoveiklos lyginamosios analizės aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-218 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo",ir atsižvelgdama į
UAB „Druskininkų vandenys" 2016 m. gegužės 3 d. raštu Nr. (1.8)-134
pateiktą prašymą, 2016 m. liepos 18 d. raštu Nr. (1.8)-216 „Dėl informacijos pateikimo", 2016 m. rugsėjo 27 d. raštu
Nr. (1.8)-277 „Dėl patikslintų duomenų bazinių kainų skaičiavimui", 2016 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. (1.8)-338 „Dėl papildomos medžiagos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų skaičiavimui pateikimo", 2017 m. sausio 13 d. raštu Nr. (1.8)-16 „Dėl papildomos medžiagos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų skaičiavimui pateikimo", 2017 m. sausio 24 d. raštu Nr. (1.8)-31 „Dėl papildomos medžiagos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų skaičiavimui pateikimo"pateiktą papildomą informaciją bei Komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2017 m. vasario 8 d. pažymą Nr. O5-40 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo", Komisija n u t a r i a:

1. Derinti UAB „Druskininkų vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute - 1,36Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1.geriamojo vandens tiekimo - 0,63 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo - 0,73Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1.nuotekų surinkimo - 0,38Eur/m3;

1.1.2.2.nuotekų valymo - 0,27Eur/m3;

1.1.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo - 0,08Eur/m3;

1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose - 1,35Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1.geriamojo vandens tiekimo - 0,63Eur/m3;

1.2.2.nuotekų tvarkymo - 0,72Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1.nuotekų surinkimo - 0,37Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo - 0,27Eur/m3;

1.2.2.3nuotekų dumblo tvarkymo - 0,08Eur/m3;

1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams - 1,44Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1geriamojo vandens tiekimo - 0,72Eur/m3;

1.3.2.nuotekų tvarkymo - 0,72Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1.nuotekų surinkimo - 0,37Eur/m3;

1.3.2.2.nuotekų valymo - 0,27Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo - 0,08Eur/m3;

1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade - 1,34Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1.geriamojo vandens tiekimo - 0,62Eur/m3;

1.4.2.nuotekų tvarkymo - 0,72Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1.nuotekų surinkimo - 0,37Eur/m3;

1.4.2.2.nuotekų valymo - 0,27Eur/m3;

1.4.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo - 0,08Eur/m3;

1.5. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1.kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas - 1,52Eur butui per mėn.;

1.5.2.kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos
prietaiso - 0,85Eur butui per mėn.;

1.6. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade - 6,30Eur namui per mėn.;

1.7. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.7.1.kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas - 1,64Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso - 0,92Eur namui per mėn.;

1.8. vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas - 8,83Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.9. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kainą -
5,99Eur/m3;

1.10. paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas - 0,26Eur/m3.

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punkte nurodytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos suderintos trejų metų laikotarpiui nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

3. Nustatyti, kad pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos lygios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėms kainoms.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė                                                                                                        Inga Žilienė


2017 03 02 13:07:34
 
Sprendimas: LITS, TVS: JustPageIT.