PAIEŠKA:     
 
logo
 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas 2017m. rugsėjo 5d. Nr. O3-397

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

 

 

NUTARIMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2017 M. LIEPOS 27 D. NUTARIMO NR. O3E-344 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DRUSKININKŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

 

2017 m. rugsėjo 5 d. Nr. O3E-397

 

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 34 straipsniu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, ir atsižvelgdama į Komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2017 m. rugpjūčio 22 d. pažymą Nr. O5E-218 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3E-344 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

 

Pakeisti Komisijos 2017 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3E-344 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ 2.4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

 

„2.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,60 Eur/m3;“

 

 

 

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

Komisijos pirmininkė Inga Žilienė

 

 


2017 10 31 12:07:38
 
Sprendimas: LITS, TVS: JustPageIT.