GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS NR. xxxx SU VARTOTOJU (INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO SAVININKU (NUOMININKU)

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS
NR. xxxx
SU VARTOTOJU
(INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO SAVININKU (NUOMININKU)
201xx m. xxxxxxxxxxx d.
Druskininkai
UAB „Druskininkų vandenys“ (toliau – Vandens tiekėjas), veiklą vykdanti pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 7 d. išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr.L7-GVTNT-06, atstovaujama direktoriaus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir individualaus gyvenamojo namo (toliau – gyvenamasis namas) xxxxxxxxxxxxxx g. xxx, Druskininkai, savininkas xxxxxxxxxxxxxxx, gim. xxxxxxxxxxx, (toliau – Vartotojas) sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Pagal šią Sutartį Vandens tiekėjas tiekia Vartotojui (Vandens tiekėjas ir Vartotojas toliau bendrai vadinami Šalimis) iki šios Sutarties 1 priede nustatytos vandens tiekimo ir vartojimo ribos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį šaltą geriamąjį vandenį (toliau – geriamasis vanduo), ir teikia nuotekų tvarkymo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 82-3260) ir kitais teisės aktais.
2. Šia Sutartimi Šalys įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, deramai realizuojant joms suteiktas teises bei prisiimtus įsipareigojimus tiekiant, vartojant ir atsiskaitant už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, teikiamas šios Sutarties pagrindu.
3. Vartotojas patvirtina, kad prieš Sutarties pasirašymą, Vandens tiekėjas pateikė visą Vartotojo pareikalautą žodinę ir rašytinę informaciją, susijusią su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimu bei šia Sutartimi prisiimtų teisių ir pareigų realizavimo tvarka, Šalims pagal šią Sutartį tenkančia atsakomybe, taip pat patvirtina, kad Vartotojas yra supažindintas su įrengtų apskaitos prietaisų plombų žymenimis bei plombų ant gaisrinio vandentiekio ar apvedamosios linijos ar ventilio prie apskaitos prietaiso žymenimis, kurie nurodyti šios Sutarties 5.6 punkte paminėtame akte, jam išaiškintas draudimas savavališkai nuimti apskaitos prietaisus, juos perkelti į kitą vietą, pakeisti ar nuplėšti apskaitos prietaisų plombas.
4. Jeigu Vartotojui nuosavybės teise priklauso geriamojo vandens apskaitos prietaisas (-ai) ir jis (jie) atitinka Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) reikalavimus, Vartotojas sutinka, kad nuo šios Sutarties pasirašymo šį (-iuos) prietaisą (-us), eksploatuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka atlieka metrologinę patikrą Vandens tiekėjas.
III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
5. Vandens tiekėjas įsipareigoja:
5.1. nenutrūkstamai tiekti Vartotojui geriamąjį vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas, išskyrus, kai Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (Žin., 2007, Nr. 17-636), numatytais atvejais laikinai nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas Vartotojui;
5.2. atsakyti ir užtikrinti, kad Vartotojui tiekiamo geriamojo vandens visuomenės sveikatos saugos ir kokybės parametrai iki šios Sutarties 1 priede nurodytos vandens tiekimo ir vartojimo ribos atitiktų Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo (Žin., 2001, Nr. 64-2327), Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606), ir kitų teisės aktų reikalavimus, išskyrus atvejus, kai šie parametrai pablogėja Vartotojui nuosavybės teise priklausančiuose ar kitais teisėtais pagrindais valdomuose ar naudojamuose geriamojo vandens naudojimo įrenginiuose, geriamajam vandeniui tiekti reikalingose komunikacijose ne dėl Vandens tiekėjo kaltės;
5.3. užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, atitinkančią Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639 patvirtintus Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimus (Žin., 2007, Nr. 16-593);
5.4. teisės aktų nustatyta tvarka eksploatuoti ir prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančią ar kitais teisėtais pagrindais valdomą ir (ar) naudojamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrindamas
saugų geriamojo vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą ir infrastruktūros plėtrą, laikydamasis aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų;
5.5. įrengti savo lėšomis pirkimo ir pardavimo vietoje atsiskaitomąjį geriamojo vandens apskaitos prietaisą ir teisės aktų nustatytais atvejais – atsiskaitomąjį nuotekų apskaitos prietaisą, užtikrinti, kad jų techninė būklė atitiktų teisės reikalavimus, o matavimai butų reikalaujamo tikslumo, ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka organizuoti metrologinę patikrą.
5.6. įrengus, pakeitus ar patikrinus geriamojo vandens apskaitos prietaisą, surašyti dviem egzemplioriais Vandens tiekėjo nustatytos bei su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Lietuvos metrologijos inspekcija suderintos formos aktą, kurį pasirašo Vandens tiekėjo darbuotojas ir Vartotojas. Vienas šio akto egzempliorius įteikiamas Vartotojui, o kitas lieka Vandens tiekėjui. Vartotojui atsisakius dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti, jis galioja, tačiau Vandens tiekėjo darbuotojas apie atsisakymą dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti turi pažymėti abejuose akto egzemplioriuose;
5.7. atlikti neeilinę geriamojo vandens apskaitos prietaiso metrologinę patikrą, jeigu Vartotojas įtaria, kad naudojamas apskaitos prietaisas neatitinka jam nustatytų reikalavimų. Jeigu patikrinus nustatoma, kad apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, neeilinei patikrai patirtas Vandens tiekėjo sąnaudas per 10 dienų nuo Vandens tiekėjo sąskaitos išsiuntimo turi apmokėti Vartotojas;
5.8. pateikti (išsiųsti) apmokėjimo dokumentą Vartotojui už sunaudotą per ataskaitinį laikotarpį geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10-osios kalendorinės dienos, išskyrus šios Sutarties 14 punkte numatytą atvejį;
5.9. įspėti Vartotoją apie numatomą geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo laikiną nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka ir nurodyti, nuo kada ir kuriam laikui nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, kokiu būdu Vartotojui bus sudaryta galimybė gauti geriamąjį vandenį ir naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis, jeigu pertrūkis truks ilgiau kaip 12 valandų;
5.10. teikti Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594 (Žin., 2007, Nr. 3-134), nustatyta tvarka informaciją apie tiekiamo geriamojo vandens saugą ir kokybę, jų pablogėjimą, avarijas, planuojamus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkius ir kitus pokyčius, galinčius turėti įtakos vartotojų sveikatai ir gyvenimo kokybei, vandens naudojimą, saugų ir efektyvų vandens tiekimo infrastruktūros naudojimą, jos plėtrą, vandens kainas ir vartotojams teikiamas paslaugas.
6. Vartotojas privalo:
6.1. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ir (ar) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (ar) nuotekų šalinimo įrenginius, užtikrinant jų būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus;
6.2. užtikrinti Vartotojo gyvenamajame name ar teritorijoje esančių geriamojo vandens apskaitos prietaisų saugų naudojimą ir plombų nepažeidžiamumą, o juos pažeidus, atlyginti Vandens tiekėjui nuostolius, patirtus iš naujo užplombuojant ir (ar) nuimant ir pastatant naujus geriamojo vandens apskaitos prietaisus;
6.3. nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 24 valandas, pranešti Vandens tiekėjui apie pastebėtą avariją, gaisrą, geriamojo vandens apskaitos prietaisų gedimus, plombų ar kitokius pažeidimus naudojant geriamąjį vandenį;
6.4. ne vėliau kaip per 10 dienų informuoti Vandens tiekėją apie gyvenamojo namo gyventojų skaičiaus, gyvenamojo namo savininko (nuomininko), namo bendro naudingo ploto ar kitų pastovių duomenų, nurodytų šios Sutarties 1 priede, pasikeitimus ir pateikti juos patvirtinančius dokumentus. Į visus pakeitimus atliekant skaičiavimus atsižvelgiama nuo atitinkamų dokumentų pateikimo datos. Visas teisines pasekmes, atsirandančias už šiame punkte nustatytos pareigos nevykdymą, prisiima Vartotojas;
6.5. neišleisti į Vandens tiekėjo eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą nuodingų ar kitokių medžiagų ar jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti infrastruktūros darbą;
6.6. kas mėnesį (o šalims pasirinkus 2 mėnesių ataskaitinį laikotarpį – kas 2 mėnesius) deklaruoti geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis užpildant apmokėjimo dokumentą (atsiskaitymo knygelėje) pagal paties Vartotojo nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis. Šis punktas taikomas tik tuo atveju, jei Vartotojo pasirinkimu taikomas šios sutarties 1 priedo 11.2 punktas;
6.7. Vandens tiekėjo pateiktą apmokėjimo dokumentą ar apmokėjimo dokumentą, kurį Vartotojas kas mėnesį (o šalims pasirinkus 2 mėnesių ataskaitinį laikotarpį – kas 2 mėnesius) užpildo pagal jo paties nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis, apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos;
6.8. visiškai atsiskaityti su Vandens tiekėju už sunaudotą geriamąjį vandenį bei suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir nutraukti sutartį, kai Vartotojas (savininkas) gyvenamąjį namą, į kurį tiekiamas geriamasis
vanduo ir (ar) teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, perleidžia kito asmens nuosavybėn, arba nutraukiama ar pasibaigia su Vartotoju (nuomininku) sudaryta nuomos sutartis;
6.9. leisti Vandens tiekėjo atstovams, pateikusiems Vandens tiekėjo įgalioto asmens pasirašytą prašymą ir Vandens tiekėjo išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, nuo 8 iki 20 val. įeiti į gyvenamąjį namą ar teritoriją ir sudaryti sąlygas (užtikrinti laisvą, patogų ir higieniškai saugų priėjimą prie apskaitos prietaiso) patikrinti apskaitos prietaisų rodmenis, jų eksploatavimo sąlygas bei techninę būklę, atlikti metrologinę patikrą, juos pakeisti.
IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7. Vandens tiekėjas:
7.1. nevykdydamas šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdydamas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti Vartotojo patirtą žalą;
7.2. atsako už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis, mokėjimų už suvartotą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas teisingą apskaičiavimą ir apmokėjimo dokumentų pateikimą Vartotojui šioje Sutartyje numatytais atvejais ir terminais;
7.3. neatsako už:
7.3.1. geriamojo vandens visuomenės sveikatos saugos ir kokybės parametrų pablogėjimą, jeigu įrodo, kad šie parametrai pablogėjo Vartotojui nuosavybės teise priklausančiuose ar kitais teisėtais pagrindais valdomuose ar naudojamuose geriamojo vandens naudojimo įrenginiuose, geriamajam vandeniui tiekti reikalingose komunikacijose, už kurių eksploatavimą pagal šios Sutarties 2 priedą yra atsakingas Vartotojas;
7.3.2. vandens tiekimą (vandens kokybę, kiekį, slėgį) ir nuotekų šalinimą, kai objektas prie vandens tiekimo ar nuotekų tinklų yra prijungtas pažeidžiant Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimu ir jei dėl to nėra Vandens tiekėjo kaltės.
8. Vartotojas, nevykdydamas šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdydamas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti Vandens tiekėjo patirtą žalą.
V. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMAS
9. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Apie pasikeitusias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, įskaitant pardavimo kainą, Vandens tiekėjas praneša Vartotojui, apie tai paskelbdamas vietos spaudoje ne vėliau kaip likus 30 dienų iki geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų įsigaliojimo.
VI. ATSISKAITYMO TVARKA
11. Vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal įvadinio geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis, išskyrus šio Sutarties 12 punkte numatytą atvejį.
12. Nesant įrengto gyvenamajam namui įvadinio geriamojo vandens apskaitos prietaiso arba kai įrengtas įvadinis geriamojo vandens apskaitos prietaisas pagal teisės aktus negali būti naudojamas atsiskaitymui, laikinai iki teisės aktų reikalavimus atitinkančio įvadinio geriamojo vandens apskaitos prietaiso įrengimo Vartotojo gyvenamajame name sunaudoto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal vandens sunaudojimo normas, kurias tvirtina savivaldybė.
13. Vandens tiekėjo priimtų iš Vartotojo tvarkyti nuotekų kiekis prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui. Tais atvejais, kai pagal šią Sutartį Vartotojui nėra tiekiamas geriamasis vanduo, o jis naudojasi tik nuotekų tvarkymo paslaugomis, Vandens tiekėjo priimtų iš Vartotojo tvarkyti nuotekų kiekis nustatomas pagal šios Sutarties 1 priedo 5.2 punkte nurodyto geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto ant individualaus gręžinio, rodmenis.
14. Vandens tiekėjas apskaičiuoja mokėjimus už per ataskaitinį laikotarpį suvartotą geriamąjį vandenį ir (ar) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir pateikia (išsiunčia paštu, įteikia Vartotojui (pilnamečiui jo šeimos nariui) pasirašytinai arba palieka Vartotojo pašto dėžutėje) apmokėjimo dokumentą Vartotojui iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10 dienos. Negavęs mokėjimo pranešimo iki kito mėnesio 20 dienos, Vartotojas turi kreiptis į Vandens tiekėją dėl pakartotinio mokėjimo pranešimo išrašymo. Apmokėjimo dokumentas Vartotojui neteikiamas tais atvejais, kai Vartotojas atsiskaito pagal gyvenamajam namui įrengtus
geriamojo vandens apskaitos prietaisus ir apmokėjimo dokumentą (atsiskaitymo knygelėje) pagal savo paties nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis užpildo pats Vartotojas.
15. Už per ataskaitinį laikotarpį suvartotą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, įskaitant pardavimo kainą, Vartotojas sumoka Vandens tiekėjui iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos. Vartotojas gali pasirinkti labiausiai jam priimtiną atsiskaitymo būdą (tiesioginis debetas, internetas, bankas, paštas, spaudos kioskas, kredito unija, seniūnija, atsiskaitymo knygelė, Vandens tiekėjo kasa ir pan.).
16. Jeigu Vartotojas šioje Sutartyje nustatytu terminu neatsiskaito už suvartotą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, Vandens tiekėjas už kiekvieną pavėluotą dieną apskaičiuoja jam 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, taip pat gali nutraukti, sustabdyti ar apriboti geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų numatyta tvarka.
17. Jei Vandens tiekėjo atstovas negali patekti į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas patikrinti geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir jų eksploatacijos sąlygas, techninę būklę, atlikti metrologinę patikrą, juos įrengti ar pakeisti, patikrinti vandentiekio įvado ir (arba) nuotekų išvado techninę būklę (toliau – atlikti tam tikrus veiksmus), šioje Sutartyje nurodytu Vartotojo adresu išsiunčiamas registruotas laiškas su motyvuotu raštu. Šiuo raštu Vartotojo prašoma per 30 kalendorinių dienų nuo registruoto laiško gavimo dienos informuoti (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pan.) apie jam tinkamą laiką nuo 8 iki 20 val., kuomet Vandens tiekėjas galėtų atlikti tam tikrus veiksmus. Taip pat Vartotojas informuojamas, kad per 30 kalendorinių dienų nuo registruoto laiško gavimo dienos neinformavus Vandens tiekėjo apie jam tinkamą laiką įleisti Vandens tiekėjo atstovą į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas ir (arba) atsisakius įleisti Vandens tiekėjo atstovą nuo 8 iki 20 val. į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti tam tikrus veiksmus, nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią Vartotojas informavo, kad atsisako įleisti Vandens tiekėjo atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena praėjus registruotame laiške nurodytam terminui) geriamojo vandens sunaudojimas bus skaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintas geriamojo vandens sunaudojimo normas. Tokiu būdu sunaudoto geriamojo vandens kiekis bus skaičiuojamas, kol bus atlikti tam tikri veiksmai. Nuo atsisakymo įleisti dienos Vartotojui apskaičiuotas geriamojo vandens kiekis, patikrinus geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, neperskaičiuojamas.
18. Jeigu geriamojo vandens apskaitos prietaisas ne dėl Vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir Vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis) Vandens tiekėją apie šį gedimą, sunaudoto geriamojo vandens kiekis, kol bus įrengtas ar pakeistas geriamojo vandens apskaitos prietaisas, nustatomas vartotojams pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.
19. Patikrinimo metu nustačius, kad geriamojo vandens apskaitos prietaisas sugedęs ne dėl Vartotojo kaltės, o Vandens tiekėjas nebuvo informuotas apie jo gedimą, Vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal savivaldybės patvirtintas vandens suvartojimo normas nuo Vandens tiekėjo atlikto geriamojo vandens apskaitos prietaiso paskutinio tikrinimo (tačiau ne daugiau kaip už du mėnesius iki geriamojo vandens apskaitos prietaiso gedimo nustatymo) iki trūkumų pašalinimo dienos.
20. Patikrinimo metu nustačius, kad pažeistos geriamojo vandens apskaitos prietaiso eksploatavimo sąlygos (apskaitos prietaisas užšalęs, apsemtas vandeniu), pažeista geriamojo vandens apskaitos prietaiso plomba, nuplėšta plomba ant montažinių veržlių prie geriamojo vandens apskaitos prietaiso, yra požymių, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės vandens apskaitos prietaiso sparnuotei stabdyti norint sumažinti apskaitos prietaiso rodmenis (apskaitos prietaisas įskilęs, pragręžtas, suskeldėjęs ar matosi mechaninio poveikio žymės ant apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar deformuotas apskaitos prietaiso korpusas, pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas), arba kad savavališkai naudojamas geriamasis vanduo ir (ar) išleidžiamos nuotekos, Vartotojo suvartoto geriamojo vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis nustatomas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 (Žin., 2007, Nr. 19-742; 2011, Nr. 5-173), nustatyta tvarka.
21. Vartotojo įmokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nurodytu eiliškumu.
22. Jeigu Vartotojas apmoka didesnę, negu Vandens tiekėjo apmokėjimo dokumente nurodyta suma, jo permokėta suma laikoma avansiniu mokėjimu už ateinantį ataskaitinį laikotarpį, jeigu atskiru raštišku pareiškimu Vartotojas nenurodo kitaip.
VII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
23. Jei Vartotojo geriamojo vandens naudojimo įrenginiai nėra prijungti prie Vandens tiekėjo vandens tiekimo tinklų, tai šios sutarties punktai, susiję su geriamojo vandens tiekimu, netaikomi. Jei Vartotojo nuotekų įrenginiai nėra prijungti prie Vandens tiekėjo nuotekų tinklų, tai šios sutarties punktai, susiję su nuotekomis, netaikomi.
24. Kitos šioje Sutartyje nenumatytos Šalių teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme ir jį lydinčiuose teisės aktuose.
25. Ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento. Sutartis sudaroma neterminuotam laikotarpiui. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
26. Vandens tiekėjas, gavęs informaciją iš Vartotojo, Valstybės įmonės Registrų centro ar trečiųjų asmenų apie gyvenamojo namo savininko ar nuomininko pasikeitimą, pasilieka sau teisę vienašališkai nutraukti šią rašytinę sutartį ir laikyti, kad yra sudaryta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su nauju gyvenamojo namo savininku ar nuomininku (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.384 str.).
27. Nuo šios Sutarties pasirašymo momento nustoja galioti anksčiau sudaryta sutartis dėl geriamojo vandens tiekimo į šioje Sutartyje numatytą gyvenamąjį namą ir nuotekų šalinimo.
28. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba, pasikeitus teisės aktams, tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių nebegalioja, kitos Sutarties nuostatos lieka galioti. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja nedelsdamos pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų keičiamąją, o iki tokios nuostatos pakeitimo vadovautis naujai įsigaliojusiomis imperatyviomis teisės normomis.
29. Iš šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami Šalių derybomis. Šalims nepavykus ginčo išspręsti tarpusavio derybomis, ginčas yra sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Šios sutarties priedai – Duomenys apie vartotojo gyvenamąjį namą, šalių individualiai aptartos sąlygos (1 priedas) ir Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų eksploatavimo ribų schema (2 priedas) yra sudėtinės šios Sutarties dalys. Nesant eksploatavimo ribų schemos, Vandens tiekėjo atsakomybės ribos yra iki sklypo teritorijos ribos.
31. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
VANDENS TIEKĖJAS VARTOTOJAS
UAB „Druskininkų vandenys“
M.K.Čiurlionio g. 115, Druskininkai
Įmonės kodas 301500997
PVM mokėtojo kodas LT100003688011
a. s. Nr. LT427300010002220018
esanti AB bankas Swedbank
tel. (8 ~313) 52415, faks. (8 ~ 313) 51251
el. pašto adresas info@drusvand.lt
Direktoriaus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A. V.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx _____
(vardas, pavardė, parašas)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(gyvenamoji vieta)
tel.
el. pašto adresas:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sutarties Nr. ..................
1 priedas
DUOMENYS APIE VARTOTOJO GYVENAMĄJĮ NAMĄ,
ŠALIŲ INDIVIDUALIAI APTARTOS SĄLYGOS
Vartotojas suteikia Vandens tiekėjui šią informaciją apie jam nuosavybės teise priklausantį (jo nuomojamą) gyvenamąjį namą:
1. gyvenamojo namo adresas ................................................. ;
2. gyvenamojo namo bendras naudingas plotas - .................... m2;
3. gyvenamajame name gyvenančių žmonių skaičius .......;
4. gyvenamajame name esantys sanitariniai – techniniai patogumai: yra........................................ .................................................................................................................................................................................;
5. gyvenamajam namui įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisai:
5.1. įvadinis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas ....................., tipas ................................,
Nr. ......................................, patikros data .........................., rodmenys ......... m3;
5.2. geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas ant individualaus gręžinio, tipas ........................,
Nr.................................., patikros data ......................., rodmenys ........ m3.
5.3. Poskaitiklis želdinių laistymui, įrengtas .................. tipas ....................., Nr. ................................,
6. Įvadinių geriamojo vandens apskaitos prietaisų savininkas: tiekėjas ;
7. vandens tiekimo ir vartojimo riba atsiskaitymui (pažymėti X ):
7.1. geriamojo vandens apskaitos prietaisas, nurodytas šio priedo 5.1 punkte
7.2. gyvenamajame name įrengti santechniniai prietaisai (kai nėra gyvenamajam namui
įrengto įvadinio geriamojo vandens apskaitos prietaiso)
8. Duomenys apie nuotekų tvarkymą (pažymėti X):
8.1. nuotekos patenka į vandens tiekėjo eksploatuojamus nuotekų tinklus
8.2. nuotekos patenka į nuotekų surinkimo talpyklas ar vietinius nuotekų valymo įrenginius
8.3. nuotekos pilamos į mobiliąsias nuotekų talpyklas
9. Duomenys apie lietaus nuotekų tvarkymą (pažymėti X):
9.1. lietaus nuotekos patenka į vandens tiekėjo eksploatuojamus nuotekų tinklus
9.2. lietaus nuotekos patenka į lietaus nuotekų tinklus
10. Ataskaitinis laikotarpis:
10.1. 1 mėnuo
10.2. 2 mėnesiai
11. Apmokėjimo dokumentas: (Vartotojo pasirinkimu pažymėti X ):
11.1. pateikiamas pagal Vandens tiekėjo nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis
11.2. užpildomas pagal Vartotojo nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis
12. Jei Vartotojo pasirinkimu taikomas šio priedo 11.1 punktas, Vandens tiekėjo atstovas apskaitos prietaisų rodmenis tikrina ataskaitinio laikotarpio paskutinę darbo dieną. Šiuo atveju rodmenų tikrinimo laikas nuo ..... val. iki .... val. arba iš anksto šis laikas suderinamas su Vartotoju tel. ......................
VANDENS TIEKĖJAS VARTOTOJAS
Direktorius Mindaugas Jaskelevičius_____________ __________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) (vardas, pavardė, parašas)
A. V.
X
X
X
X
Paskutinį kartą redaguota: 2020-12-28 14:47